Skip to product information
1 of 5

China Herb. Ershiwuwei Guijiu Wan or Ershiwuwei Guijiu Pills for Uterus Fibroid. 0.25g*60 pills*5 boxes

China Herb. Ershiwuwei Guijiu Wan or Ershiwuwei Guijiu Pills for Uterus Fibroid. 0.25g*60 pills*5 boxes

Regular price $79.99 USD
Regular price Sale price $79.99 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

NAMES

Ershiwuwei Guijiu Wan

Ershiwuwei Guijiu Pills

Er Shi Wu Wei Gui Jiu Wan

Er Shi Wu Wei Gui Jiu Pills

二十五味鬼臼丸

View full details